Điều khoản sử dụng

Bằng việc truy cập và sử dụng trang web bancasino.top, bạn đồng ý tuân theo các điều khoản và điều kiện sau đây:

1. Quy định chung

  • Tất cả các thông tin và nội dung trên trang web bancasino.top chỉ mang tính chất tham khảo và không đảm bảo tính chính xác hay hoàn thiện. Chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất hoặc hậu quả nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin trên trang web.
  • Bạn không được đảo ngược, chỉnh sửa, tái bản, phân phối hay sử dụng bất kỳ nội dung nào trên trang web bancasino.top mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.
  • Chúng tôi không chịu trách nhiệm về các trang web bên ngoài mà được liên kết từ trang web bancasino.top.

2. Quyền sở hữu trí tuệ

Mọi quyền sở hữu trí tuệ, bao gồm nhưng không giới hạn các bản quyền, thương hiệu và biểu tượng, trên trang web bancasino.top đều thuộc về chúng tôi hoặc bên thứ ba sở hữu. Bạn không được sao chép, sử dụng hay tái tạo bất kỳ nguyên liệu sở hữu trí tuệ nào mà không có sự cho phép bằng văn bản từ chúng tôi.

  • Bạn có thể sử dụng các thông tin và nội dung trên trang web bancasino.top cho mục đích cá nhân và phi thương mại.
  • Mọi sử dụng không được phép sẽ bị coi là vi phạm quyền sở hữu trí tuệ và có thể chúng tôi sẽ đề xuất các biện pháp pháp lý.

3. Bảo mật thông tin

Chúng tôi cam kết bảo mật thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên, việc chúng tôi thu thập thông tin và xử lý chúng có thể được phục vụ cho các mục đích quảng cáo và các hoạt động khác. Chi tiết về việc thu thập và xử lý thông tin cá nhân của bạn được mô tả trong Chính sách bảo mật của chúng tôi.